กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครเข้ารับข้าราชการ 16 อัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 19,250 บาท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?
ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?
ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?
ตอบ : สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?
ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th หรือเว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?
ตอบ : รับสมัคร 9 ตำแหน่ง จำนวน 16 อัตรา ดังนี้

1. ตําแหน่ง นักสํารวจดินปฏิบัติการ 1 อัตรา
-วุฒิ ป.โท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
-เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

2. ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
-เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3. ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4. ตําแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา
-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ
-เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

5. ตําแหน่ง นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา
– วุฒิ ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
-เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

6. ตําแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 อัตรา
-วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
-เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

7. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคารหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

8. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
– วุฒิปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคารหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 6 อัตรา
– วุฒิปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
-เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

อ่านเพิ่มเติมและสมัครคลิ๊ก
ขอบคุณข้อมูลจาก : ldd.thaijobjob.com