น้อยคนนักที่จะได้รู้! เผยอัตราเงินเดือนของ “สมเด็จพระเทพฯ” ครั้งทรงดำรงยศ ‘พล.อ.พิเศษ’

น้อยคนนักที่จะได้รู้! เผยอัตราเงินเดือนของ “สมเด็จพระเทพฯ” ครั้งทรงดำรงยศ ‘พล.อ.พิเศษ’(ภาพ+รายละเอียด)

ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยหลายๆเรื่องก็ได้อ่านไปยิ้มไป บางเรื่องก็สุดแสนซาบซึ้ง ซึ่งในวันนี้ ( 13 พ.ย. 59 ) ผู้สื่อข่าวได้นำเสนออีกเรื่องราวที่ประชาชนทั่วไปอาจไม่เคยได้รู้มาก่อน เช่น “อัตราเงินเดือนทหารของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยข้อมูลที่นำเสนอ ได้อ้างอิงจาก นิตยสารสกุลไทย ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2544 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขประจำพระองค์ 6231020498 เงินเดือนระดับ น.9 ชั้น 8.5 ทรงดำรงยศพลเอก อัตราเงินเดือนจอมพลของกองทัพบก มีขั้นวิ่งจาก 43,960 บาท ถึงเต็มขั้น 60,040 บาท พระองค์ทรงรับเงินเดือนเต็มขั้นมาตั้แต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบันนี้ก็ 9 ปีแล้ว ปัจจุบันกองทัพบกของเรามีนายพลทั้งสิ้น 492 อัตรา แบ่งเป็น พลตรี 412 อัตรา พลโท 64 อัตรา พลเอก 12 อัตรา

พอเอกพิเศษที่กินเงินเดือนอัตราจอมพล 4 อัตราซึ่งได้แก่ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพฯ ในตำแหน่งศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พระองค์ทรงรับเงินเดือนเต็มขั้น 60,040 บาท สูงกว่าผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบก และประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกว่าหนึ่งขั้นวิ่ง สกุลไทย / 2 ธันวาคม 2544

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 และทรงสอนครั้งสุดท้าย ในวิชาไทยศึกษา ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 รวมเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี

ซึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงเกษียณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินเดือน และค่าตอบแทนทั้งหมด ที่ทรงได้รับจากการรับราชการ ตลอดระยะเวลา 35 ปี จำนวนกว่า 26 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยเบื้องต้นก่อนเป็นจำนวน 7 ล้านบาท และจะทยอยพระราชทานที่เหลืออีกตามลำดับ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา และเพื่อพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

แต่อันที่จริงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะกับนักเรียนนายร้อยเท่านั้นเพราะนักเรียนนายร้อยเหล่านี้ ก็จะออกมารับใช้ประเทศชาติในงานด้านความมั่นคง นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนในที่สุด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จึงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเกษียณราชการ เมื่อ 30ก.ย.2558 โดยทรง มอบ เช็ค ให้ กองทุนมูลนิธิ รร.นายร้อย จปร. มาแล้ว 7,431,194.22 บาท เมื่อ 29 กย.2558 จากนั้น 12 ก.ค.2560 ทรงมอบเช็ค เงินจำนวน 19,201,788.48บาท ลงวันที่ 26 มิย.2560 ให้ และดอกเบี้ย ตั้งแต่ 13 ตค.2558-13กค.2560 อีกจำนวน 271,519.49 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,894,502.19บาท

ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่พระองค์ท่านก็จะยังคงเสด็จฯ มาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเรื่อยๆ ทั้งในงานพิธีการต่างๆ ของโรงเรียนและเรื่องการศึกษาด้วย