‘กรมเจ้าท่า’ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

ด้วยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ และเงินเดือนที่ได้รับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ

2.จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
ตำแหน่งว่างครั้งแรก ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
1.ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่าตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ด้วยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือกฯและได้รับประกาศนียบัตรจากกรมการถ้าโดยจะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฏหมาย กฏ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ และประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่าโดยจะต้องไม่หมดอายุในวันบรรจุ

2.การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ดังนั้น หากผู้สมัครคัดเลือกจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีผลผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ